All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (108)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951105002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายณัฐ โชคอำนวย 2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951105002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายณัฐ โชคอำนวย สำนักวิชาการจัดการ…
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irn.trf.or.th ติดต่อสอบถาม โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โทรศัพท์…
มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่..... เรียน…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051102501 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุชาวดี อินสว่าง สำนักวิชาการจัดการ…
สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นายฐากูร ศิริยอด 2 6051209003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายภูตะวัน โฮ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับบักศึกษาเพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ งบประมาณที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 40,000 บาท โดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร.0 2244 2062, 0 22244 2067 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051401001 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. ARJUN ADHIKARI…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851105054 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอัมรา โยวัง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข 2…
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการนี้ สมศ. จึงขอเชิญคณาจารย์/ นักวิจัย/ นักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2561ส่งข้อเสนอมาที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้…
สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951203256 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวขวัญพร สุทะ 1 5951203258 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวชฎาพร ลพพันธ์ทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ…
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 6) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951006254 ปริญญาโท (แผน ก2) MS. CHANSOPHEA CHHUM…

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top