All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (73)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951108001 ปริญญาโท (แผน ก2) นายกฤษณภัทร หย่อมทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701002 ปริญญาโท…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951102003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายศุภากร ก๋าติ๊บ สำนักวิชาอุสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951407009 ปริญญาโท…
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5871501502 ปริญญาเอก (แบบ 2.1) นางสาววัชราวรรณ อินทยศ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951401004 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.MUHAMMED RAFIQ NAILUN 2 5951407501 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.ALEX BENJAMIN…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951102001 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวลลิดา จันทร์แจ่ม 2 5951102002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาววิไลวรรณ สุภาพ 3…
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อสนับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการประเมิน รูปแบบและระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์/ นักวิจัย/ นักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้-31 มีนาคม 2561ส่งมาที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)…
เปิดรับสมัคร "อาจารย์ที่ปรึกษา" โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว ขั้นตอนการสมัครทุนคปก. รุ่นที่ 21 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851804001 ปริญญาโท (แผน ก1) นายภาณุพงศ์ อุปละ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971102004 ปริญญาเอก…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851102002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวมนนภัส วงศ์ทิพากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851804001 ปริญญาโท…
สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951209006 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. AVINASH KUIKEL 2 5951209012 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวนฏกร อำนาจ…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971102004 ปริญญาเอก (แบบ 1.1) นางสาวอังคณา ใจปวง สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951209008 ปริญญาโท…
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ใระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข 2 5851105052 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนันทินี มูลตัน 3…
Top