All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (85)

สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051209002 ปริญญาโท (แผน ก2) นายฐากูร ศิริยอด 2 6051209003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายภูตะวัน โฮ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับบักศึกษาเพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ งบประมาณที่สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จำนวน 40,000 บาท โดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร.0 2244 2062, 0 22244 2067 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และทุนระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051401001 ปริญญาโท (แผน ก2) MR. ARJUN ADHIKARI…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851105054 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวอัมรา โยวัง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851105051 ปริญญาโท (แผน ก1) นายธวัชชัย ชุมพลสุข 2…
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีแนวคิดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการนี้ สมศ. จึงขอเชิญคณาจารย์/ นักวิจัย/ นักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2561ส่งข้อเสนอมาที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้…
สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951203256 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวขวัญพร สุทะ 1 5951203258 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวชฎาพร ลพพันธ์ทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ…
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 6) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951006254 ปริญญาโท (แผน ก2) MS. CHANSOPHEA CHHUM…
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951006256 ปริญญาโท (แผน ก2) MS. PALDEN WANGMO สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701004…
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951407003 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวมุกก์ศุกภางค์ เลี้ยงพันธ์ุ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701001 ปริญญาโท (แผน ก1) นางสาวนินภัทร เทียนศรี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951108001 ปริญญาโท (แผน ก2) นายกฤษณภัทร หย่อมทอง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701002 ปริญญาโท…
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951102003 ปริญญาโท (แผน ก2) นายศุภากร ก๋าติ๊บ สำนักวิชาอุสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951407009 ปริญญาโท…
Top