All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (91)

ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ…
ด้วย บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2019 ทางด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป จำนวน…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5851701003 ปริญญาโท (แผน ก1)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051209014 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS…
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้ เทคโนโลยียานไร้คนขับ เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง เทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี การบริหารจัดการเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร…
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีคุณลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ 1. โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้ว 2. มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 2.1 การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2.2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951407002 ปริญญาโท (แผน ก1) นายพิศุทธิ์…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951701001 ปริญญาโท (แผน ก1)…
คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (National Research Council of Thailand) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย: โครงการชุมชนไม้มีค่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051102501 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวสุชาวดี…
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญากาญจนาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22 โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ ทุน คปก. อุตสาหกรรม จำนวน 120 ทุน ทุน คปก. Frontier…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971102003 ปริญญาเอก (แบบ 1.2) นายวิรายุ สุทธิภาศิลป์…
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภายในเดือน กรกฎาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/tgist
Top