All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (91)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน…
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971102002 ปริญญาเอก (แบบ 1.2)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6071102001 ปริญญาเอก (แบบ 2.2) นางสาวชุติมา…
ด้วย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสำเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ประจำปี 2562 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน ภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051701267 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวณิชาภา…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051106001 ปริญญาโท (แผน ก1)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151203275 ปริญญาโท (แผน ก2)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951401002 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวกุศลิน…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6071401501 ปริญญาเอก (แบบ 2.2)…
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ดังนี้ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 150,000 บาท ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 300,000 บาท หัวข้อวิจัย…
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) กลุ่ม 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานสีเขียว การคมนาคมขนส่งระบบราง กลุ่ม 2 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม กำลังคนในศตวรรษที่ 21…
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ กลุ่ม 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อ้อยและน้ำตาล วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…
ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562…
Top