All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (75)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6071105505 ปริญญาเอก แบบ 1.2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6251407001 ปริญญาโท แผน ก2 นายกฤตพร…
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนให้ผู้สนใจขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.constitutionalcourt.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151701501 ปริญญาโท แผน ก2…
ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมกว่า 25 ทุน 1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี),…
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2564 สาขา MBA, Finance, Financial Engineering จำนวน 5 ทุนสาขา Business Data Analytics ณ สถาบันต่างประเทศ จำนวน…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา คปก. ที่สนใจศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส สมัครขอรับทุนเสริมแก่นักศึกษา คปก. เพื่อไปศึกษาวิจัยในสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้ เงินรายเดือน 1,200 EUR (ระยะเวลา 6 เดือน) ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศฝรั่งเศส ที่พักราคาพิเศษโดย Campus…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6251102001 ปริญญาโท แผน ก2 นางสาวกัลยาวดี…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6251102001 ปริญญาโท แผน ก2…
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 *************************************** ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและศักยภาพสูงให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ โดยเป็นการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุน…
กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลไต้หวัน จำนวน 18 ทุน ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนประกอบด้วย - ค่าเล่าเรียน เทอมละ 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน - เงินสนับสนุนรายเดือน 1. ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน 2.…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 50 หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยทุนวิจัยดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการทำวิจัย เงินเดือน และค่าตอบแทนหลังปิดโครงการฯ จำนวนกว่า 300,000 บาท โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-335-2409…
Top