All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (108)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151401003 ปริญญาโท แผน ก2 MISS…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 5) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151108501 ปริญญาโท แผน ก1…
ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน (Digital Transformation) ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ) ประกาศรับสมัคร New แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง15 มกราคม…
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ "ASEAN+ONE SCHOLARSHIP" ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN + ONE Scholarship” ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาทางวิทยาศาสตร์ ณ…
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2564 ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2564 จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้…
 ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. หัวข้อ "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โจทย์ การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล แล้วสร้างตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม…
รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)” ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1.หนังสือแจ้งประกาศทุน.pdf 2.ประกาศทุน…
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.docx FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.pdf แบบนำส่งเอกสาร.docx แบบนำส่งเอกสาร.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 4) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151301002 ปริญญาโท แผน ก1…
วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 001_ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วช. ปี 64.pdf 002_คำอธิบายกลุ่มสาขาวิจัย.pdf 003_แบบข้อเสนอโครงการ (วช.-บ).docx 004_แบบฟอร์มหนังสือรับรอง อ.ที่ปรึกษา (จำเป็น).docx 005_แบบฟอร์มหนังสือรับรองศักยภาพ อ.ที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx 006_แบบฟอร์มหนังสือแสดงการรับทุนอื่น…
ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา >> โดยให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000…
มูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หากสนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564( ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่..... เรียน…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6152001028 ปริญญาโท แผน ก2 MISS…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6152001028 ปริญญาโท แผน ก2…

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top