All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (92)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5951701005 ปริญญาโท แผน ก1…
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและศักยภาพสูงให้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่สามารถเผยแพร่ให้เกิด ประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ โดยเป็นการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครทุน ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน 1.1…
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ตามที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 6) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151203255 ปริญญาโท (แผน ก2) MISS…
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น จำนวน 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม…
ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท ทั้งนี้…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151804002 ปริญญาโท (แผน ก1) MR.…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5971105503 ปริญญาเอก (แบบ 1.2)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6071501501 ปริญญาเอก (แบบ 2.1)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151804005 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.…
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้ เทคโนโลยียานไร้คนขับ เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง เทคโนโลยีจรวดเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่…
ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151407001 ปริญญาโท (แผน ก2)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151203274 ปริญญาโท (แผน ข) นายเอกอุรุ…
Top