All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย (85)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน 1.1 เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในแผนการศึกษาที่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ 1.2 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะเนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6071501501 ปริญญาเอก (แบบ 2.1)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151804005 ปริญญาโท (แผน ก2) MR.…
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้ เทคโนโลยียานไร้คนขับ เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง เทคโนโลยีจรวดเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่…
ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยให้ทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151407001 ปริญญาโท (แผน ก2)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151203274 ปริญญาโท (แผน ข) นายเอกอุรุ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 5871106501 ปริญญาเอก (แบบ 1.1)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151203263 ปริญญาโท (แผน ข) นางสาวกมลวรรณ…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051301005 ปริญญาโท (แผน ก1) MR.…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 5) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6051804001 ปริญญาโท (แผน ก2)…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4) สำนักวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล 1 6151203251 ปริญญาโท (แผน ก2) นางสาวกานต์ทิตา…
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน…
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน…
Top