All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวกิจกรรม/อบรม (13)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 5) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 ผลงาน **การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น** เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการจ่ายเงินรางวัล 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน…
คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ณ วันที่ยื่นขอรับรางวัล ประเภทรางวัล 1) รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ซึ่งถูกจัดอันดับวารสารโดย SCImago Journal Rank (SJR) ตั้งแต่ควอไทล์ที่ 2 ขึ้นไป รางวัลละ 20,000…
ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมกรวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 …
คณะกรรมการ คกส. ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรเข้าร่วมอบรม "สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์" ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคำหมอกหลวง ชั้น 5…
ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องมือโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning R and Python (Online Version) ในระหว่างวันที่ 28 –…
ประกาศเลื่อนการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo 2021 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Research Expo…
ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมกรวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564…
โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร นักวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวกับพืชและสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นบนดินไม่ควรพลาด การบรรยายผ่านระบบ ZOOM
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital" ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. วิทยากรโดยคุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย ผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟาร์มโตะไทยแลนด์ จำกัด การบูรณาการธุรกิจในด้านเกษตร…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top