All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (119)

ประชาสัมพันธ์การรับบนความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความและส่งบนความออนไลน์ได้ทาง https://e-journal.nacc.go.th/login หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและหปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๑๘ ป.ป.ช. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน…
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : http://research.lru.ac.th ผู้ประสานงาน…
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่…
MOVINGFROM DISRUPTION TO RESILIENCE: The Dynamics of Humanities and Social Sciences 15-16 July, Faculty of Humanities, Naresuan University. Registation -…
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หรือ “The 7th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น…
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานทางวิชาการในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คิดด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารปรากฏอยู่ในฐาน TCI (Thai…
ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถลงทะเบียนกรอกใบสมัคร และ Scan QR code ด้านล่างนี้ (New!!!) กำหนดการลงทะเบียนกรอกใบสมัคร แตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน…
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better…
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชากรระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021…
HYBRID CONFERENCE @RANGSIT UNIVERSITY, THAILAND 2021THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES AND TECHNOLOGY (RSUSCI-2021)THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES,…
งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 The 7th Regional Conference on Graduate Research 2020 Theme “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and…
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารราย 4 เดือน ตีพิมพ์ประจำเดือนมกราคม - เมษายน, เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเดือนกันยายน - ธันวาคม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ…
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ /…
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพันธกิจที่สำคัญ ในการสร้างสรรค์งานวิจัยในศาสตร์ด้านธุรกิจ และธุรกิจเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารเชิงวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร และให้บริการเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top