All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (119)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์…
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง“Knowledge Management (KM) New Normal” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๒ เมษายน…
โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 * ณ โรงแรม Swissotel Ratchada จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย…
Conference Program Payment notification Template About Us Types of articles1. Abstract—If authors wish to present their work but do not…
Free register!! (โปรดลงทะเบียนแต่ละ session ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) ครั้งที่ วันที่/เวลา หัวข้อ/ผู้บรรยาย/Link 1. 10 กุมภาพันธ์ 2564/ 10.00-11.30 น. Genomics of Tuberculosisหัวข้อ: WGS…
ด้วย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.…
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NICE 2021) "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges" ในระหว่างวันที่…
กำหนดการดำเนินงาน วิธีการส่งบทความวิจัย รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) <Download template> เงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจ ใบสมัคร วิธีการชำระค่าลงทะเบียน รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” วันที่ 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์…
ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal" (The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) "Integrated Research and…
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ 18 ธันวาคม จนถึง 30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
Big Data analytics and smart computing are emerging fields that have recently drawn much attention from research communities in computer…
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีจากการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top