All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (106)

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” บัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่นทั้งของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์และงานการค้นคว้าอิสระในระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีจากการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)…
The 6th National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology ปัจจุบันการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ…
QR Code และ Link ลงทะเบียนนำเสนอบทความ/เข้าร่วมประชุมวิชาการ คลิกเพื่อ Download โครงการ คลิกเพื่อ Download Template_Academic Thai--conferenceofed-apheit คลิกเพื่อ Download Template_Research article Thai--conferenceofed-apheit คลิกเพื่อ Download รูปแบบการพิมพ์บทความ…
The 7th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum "Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and…
The 52nd National Graduate Research Conference การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.…
ประชาสัมพันธ์การรับบนความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อตีพิมพ์ในวรสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความและส่งบนความออนไลน์ได้ทาง https://e-journal.nacc.go.th/login หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและหปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๑๘ ป.ป.ช. เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน…
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาคาร 20 ชั้น 4 เลขที่ 234 ถ.เลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website : http://research.lru.ac.th ผู้ประสานงาน…
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลทั่วไป ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่…
MOVINGFROM DISRUPTION TO RESILIENCE: The Dynamics of Humanities and Social Sciences 15-16 July, Faculty of Humanities, Naresuan University. Registation -…
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หรือ “The 7th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น…
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่งานทางวิชาการในประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้คิดด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวารสารปรากฏอยู่ในฐาน TCI (Thai…
ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถลงทะเบียนกรอกใบสมัคร และ Scan QR code ด้านล่างนี้ (New!!!) กำหนดการลงทะเบียนกรอกใบสมัคร แตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน…
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better…
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชากรระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” (Create Research based on Innovation to Raise the Foundation Economy) MCRUNC 2021…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top