All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (106)

หลักการและเหตุผล การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไก ที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี…
Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University publishes two issues annually both in print and online versions: Print Journal…
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ…
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 "Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategies" คลิกที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1…
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์…
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง“Knowledge Management (KM) New Normal” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๒ เมษายน…
โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 5 ปี 2021 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 * ณ โรงแรม Swissotel Ratchada จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย…
Conference Program Payment notification Template About Us Types of articles1. Abstract—If authors wish to present their work but do not…
Free register!! (โปรดลงทะเบียนแต่ละ session ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) ครั้งที่ วันที่/เวลา หัวข้อ/ผู้บรรยาย/Link 1. 10 กุมภาพันธ์ 2564/ 10.00-11.30 น. Genomics of Tuberculosisหัวข้อ: WGS…
ด้วย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.…
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NICE 2021) "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges" ในระหว่างวันที่…
กำหนดการดำเนินงาน วิธีการส่งบทความวิจัย รายละเอียดรูปแบบบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) <Download template> เงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจ ใบสมัคร วิธีการชำระค่าลงทะเบียน รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” วันที่ 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top