All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (106)

The 7th International Conference on Green ASIA and Sustainability Forum “Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable and…
ICCE 2021 THE 29TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS IN EDUCATION (ICCE 2021) CALL FOR PAPERS NOW !! https://icce2021.apsce.net/ Organized by…
โครงการงานสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการระดับ ชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัด การ ครั้งที่ 5 ปี 2021 วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 * ณ โรงแรม Swissotel Ratchada จัดโดย ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์…
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟิสิกส์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 หรือ Siam Physics Congress 2021 (SPC2021) ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…
Call For Papers - Deadline extension ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน…
การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 Mahidol Sustainable Development Conference 2021 “Actions towards Sustainability Goals” การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” ที่เปิดรับผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง…
วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารตีพิมพ์ 6 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ ฉบับที่…
เปิดลงทะเบียนส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม ระดับนานาชาติ รูปแบบ Online จำนวน 20 บทความ และระดับชาติ จำนวน 80 บทความ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 25 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา…
https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th/ The PSU Secretariat : Ms.Sophia Hajisamae Institute of southeast asian maritime state studies Prince of Songkla University, Pattani Campus…
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย มีความประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหน่วยงานภาคนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม…
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิถีในการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลกอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป ดังนั้น ในการรับมือกับความพลิกผันของยุคชีวิตวิถีใหม่นี้ ต้องอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยปทุมธานีและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จึงได้จัดให้มี โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี…
The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021—SSIS) Theme: “Stronger…
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM Best-Practices in Thailand การประชุม Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของผู้ประยุกต์ใช้…
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตวิจัย เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top