All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (106)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรูปแบบออนไลนผ่าน Microsoft Teams ผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ…
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลาลงทะเบียนและรับบทความในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อการบรรยาย "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง15 สิงหาคม 2564 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติม…
ข้อมูลเบื้องต้นวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้ บทความวิชาการ คือ บทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ บทความวิจัย คือ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน บทความปริทรรศน์ คือ…
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (ออนไลน์) วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President จ.อุบลราชธานีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 13…
UMT Poly Journal aims to publish methodologically diverse and comparative research, and welcomes innovative and stimulating submissions, from authors across…
iSTEM-Ed 2021 or the 6th International STEM Education Conference is taking place in Pattaya Chonburi, Thailand, on November 10-12, 2021.…
กำหนดการประชุม ระยะเวลา การดำเนินงาน อังคารที่ 20 ก.ค.– ศุกร์ที่ 3 ก.ย. 64 เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 8-12 หน้า ทาง https://grad-research.stou.ac.th ศุกร์ที่ 3…
ประกาศเปิดรับลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน “สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครั้งที่ 2: ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน” ลงทะเบียนรอบที่ 2 ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น!!! ขอเชิญนักวิชาการ นักการศึกษา ภัณฑารักษ์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน “สัมมนาวิชาการนานาชาติ…
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 The 12th Rajamangala Surin National Conference (12th RSNC) “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่”“Research and Innovation for Economic Development in the New…
The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE 24-25 November 2021 Conference organizer and host institutionHis Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al…
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers)เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)”ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี-------------------------------------- การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า…
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top