All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (107)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022 (4th# ICAAI2022): “Transforming Value Chains for Global Security”หัวข้อ: “Transforming Value…
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565: "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" The 5th National and International Research Conference 2022: (NIRC V 2022): “Universities for Local…
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 11…
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี: "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" หัวข้อ: "ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน" (Challenges in Innovation Development for Sustainability) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 การประชุมออนไลน์ Deadline submission:…
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, จังหวัดพัทลุง The 13th National Science Research Conference…
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม…
PHAYAO RESEARCH CONFERENCE โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ECONOMIC AND SOCIAL RECOVERY FROM COVID-19 BY RESEARCH AND INNOVATION ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 25 – …
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564เปิดรับสมัคร 23 ส.ค. - 30 ก.ย. 2564 http://www.conference.ssru.ac.th/ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและไทย…
กองบริหารการศึกษาเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสนอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-341545-6, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top