All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (26)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020) ------------------------------------------------------ การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 “The 51th National and International Graduate…
Journal of Vongchavalitkul University (JVU) is a peer-reviewed journal publishing high quality articles in engineering, health science and interdisciplinary science…
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางการวิจัยโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการนำเสนอผลงานแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS teams…
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ” ราชภัฏกรุงเก่า ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" “The New Normal in Research and Innovation ” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในปีงบประมาณ…
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ได้ผ่านการรับรองคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563 – 2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) หมายเลข ISSN 2408-1728 (Print)…
Former name: Rangsit Journal of Arts and Sciences Journal of Current Science and Technology (JCST) is a double-blinded peer-reviewed, open-access…
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลคอนเทนท์ เทคโลยีมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายในและภายนอกประเทศ โดยรับบทความวิชาการ…
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4416
The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2020) วันที่ 25-26 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล…
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองสึคุบะ…
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน R2R และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ให้สาขาวิชาต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำผลงานนั้นมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นได้ ซึ่งวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ โดยเปิดรับบทความประเภท…
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) Download ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม…
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20(The 20th National Graduate Research Conference) วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นMarch 15, 2019 at Khon…
Top