All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร (17)

The 1st National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2020) วันที่ 25-26 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล…
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองสึคุบะ…
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน R2R และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ให้สาขาวิชาต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำผลงานนั้นมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นได้ ซึ่งวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ โดยเปิดรับบทความประเภท…
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) Download ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม…
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20(The 20th National Graduate Research Conference) วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นMarch 15, 2019 at Khon…
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวางโดยมีรายละเอียดดังนี้ ประเภทรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น…
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for…
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) วัตถุประสงค์ของวารสาร วัตถุประสงค์ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แก่บุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาและนำไปใช้อ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการต่าง…
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 The 47th National Graduate Research Conference บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเรียนเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ…
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 Northern Region Animal Health Conference / THEMES: Alternative and Commentary Medicine วัตถุประสงค์ (Objectives) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้จัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561…
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 1. เปิดรับสมัครบทความ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 (ปิดระบบการรับสมัครบทความวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.)…
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference) วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น March 9, 2018 at Khon…
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสอบ 5 บท จัดทำบทความเพื่อนำเสนอในงานนี้ด้วยนะคะ และขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำเสนอบทความวิจัย ส่งบทความไปยัง…
Top