All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (117)

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1 /2561
แจ้งรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาในระยะที่กำหนด ให้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2561 Online system :Graduate Request System http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest ดาวน์โหลด…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2560 (กรุงเทพฯ)
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 5951203281 นางสาวอัจฉรา อัศวสุคนธ์ การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าต่อเครื่องแต่งกายชนเผ่าประยุกต์ทางภาคเหนือในเขตจังหวัดเชียงราย 5852003257 นางสาวฉัตรประภา จินาบุญ การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างน้ำมันดาวอินคาและน้ำมันมะพร้าว ต่อการลดระดับไตรกลีเซอไรด์และแอลดีแอล ของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง…
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2560
Top