All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (116)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ Academic English for Graduate Studies 12
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 6051209255 นางสาววรภา เชิงปัญญา การประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มแบบมอนติคาร์โลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้าน xyz จังหวัดลำปาง 5852003267 นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2561
Top