All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (90)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ข สำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2561 (เชียงราย)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1 /2561
แจ้งรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาในระยะที่กำหนด ให้ดำเนินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2561 Online system :Graduate Request System http://graduate-ceremony.mfu.ac.th/graduaterequest ดาวน์โหลด…
Top