All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (116)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2562 (สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.) (สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10…
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 5952003254 นายกันต์กวี แสงจันทร์ การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของผงถั่วดาวอินคาแบบดิบ และผงถั่วดาวอินคาแบบสุกด้วยวิธี DPPH assay 6052003257 นางสาวฐิตาภา อิงคนินันท์…
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา) ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2561
Top