All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (116)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2562 1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 2. สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ อาคาร PS…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานวิจัย…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562 (สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) (สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ปีการศึกษา 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
Top