All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (136)

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 6151701294 นางสาวสุพัตรา จันทมูลตรี การตั้งตำรับน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร FORMULATION OF PERFUME FOR WOMEN IN…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 และ Academic English for Graduate Studies 2 (AE1/AE2) ครั้งที่ 2/2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาเวชาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 6252003251 นางสาวกมลชนก สุธาสี 2 6252003255…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2563
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 6151203265 นางสาวปัญฐิตา ฉัตรวิลาวัณย์ ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารเชียงรายซิตี้บัสและการกลับมาใช้ซ้ำ SATISFACTION TOWARD CR CITY BUS SERVICE…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2563 1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E4-A 614 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 2. สนามสอบสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ห้องอโศกมนตรี กรุงเทพฯ…
รับสมัคร Management trainee โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์ รุ่น 9 CPF operates integrated agro-industrial and food business with its objective to provide products in…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2563 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2563 SEC.1 …
Top