All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (116)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ 2 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2562 (รอบปกติ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ปีการศึกษา 2/2562 (รอบเพิ่มเติม เชียงราย)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ปีการศึกษา 2/2562 (รอบเพิ่มเติม กรุงเทพฯ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
Top