All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (99)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562 (สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) (สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ปีการศึกษา 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 2/2562
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 6151203266 นางพัขรินทร์ ผาทอง การมีส่วนร่วมของพยาบาลระดับปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลในเครือมูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 6051203277 นางสาวอัจฉรา ภูวพิทยานนท์ การใช้บริการการทำนายโชคชะตาของคนไทย…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ปีการศึกษา 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 1/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
Top