All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (127)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2563 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2563 SEC.1 …
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 6151701278 นายเลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์ 2 6151701292 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา…
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง…
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2563 1. สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 2. สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2…
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
MFU Sudent Exchange Programme in Taiwan 2021
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 6252003287 นางสาวพชร ธนอังกูร 2 6252003288 นางสาวพรรณิดา…

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top