All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวมถึง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย

ในการนี้ วช. โดยสำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ โดย
 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://1th.me/5K01g
 
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
*ข้อมูลระบบ NRIIS หรือการลงทะเบียนนักวิจัย ที่กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611 612 และ 065 349 9372, 065 349 9382
*ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ที่สำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์หมายเลข 098 335 2409, 098 821 0616, 098 821 0136
 
 

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ

     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน มีพันธกิจเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์สังคม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก ตามพันธกิจอุดมศึกษาด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยตระหนักถึงความสำคัญและการพัฒนาบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในแวดวงวิชาการและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงกำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป

(ระดับชาติ)
- การเมืองการปกครองและนิติศาสตร์
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- การศึกษา
- บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
(ระดับนานาชาติ)
- Education
- Social Science

 

https://www.hu.ac.th/conference/

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ระดับชาติ: ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา โทร (+66) 074 200 341
ระดับนานาชาติ: สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โทร (+66) 074 200 300 ต่อ 242

 

 

PHAYAO RESEARCH CONFERENCE

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

ECONOMIC AND SOCIAL RECOVERY FROM COVID-19 BY RESEARCH AND INNOVATION

 

25  28  2565

ONLINE CONFERENCE

http://www.prc.up.ac.th/

 

 

 

 

 

 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom)
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564
เปิดรับสมัคร 23 ส.ค. - 30 ก.ย. 2564

http://www.conference.ssru.ac.th/

 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและไทย จัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top