All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562

(สนามสอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง E3B 102 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) 

(สนามสอบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ

Academic English for Graduate Studies 2

ปีการศึกษา 2/2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 2)

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151407001

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

Top