All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

 

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ชั้น 25 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์ อโศก กรุงเทพมหานคร

-----------------------------

 

08.30-09.00              ลงทะเบียน

09.00-12.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์

                                  •  การดาวน์โหลดคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การดาวน์โหลด Templates

                                  •  องค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การตั้งค่าและการจัดรูปแบบการพิมพ์

                                      - การตั้งค่าหน้ากระดาษ

                                      - การตั้งค่าระยะไม้บรรทัด และการใช้เครื่องมือ TAB

                                      - การเว้นระยะบรรทัด

                                      - การแทรกหมายเลขหน้า

                                      - การพิมพ์ตารางในรูปแบบต่าง ๆ

                                      - การแทรกรูปภาพในเนื้อหา

                                      - การเขียนรายการอ้างอิง

12.00                     พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัชฌาสัย

13.00-17.00              อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์

                                   - การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)

                                   - การใช้โปรแกรม EndNote Web (จำนวน 1 ชั่วโมง)

                                   - การใช้โปรแกรม Turnitin  (จำนวน 1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม 2 ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-----------------------------

12.30-13.00               ลงทะเบี­ยน

13.00-17.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

                              บรรยายโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

                                -  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)

                                -  การใช้โปรแกรม EndNote Web (จำนวน 1 ชั่วโมง)

                                -  การใช้โปรแกรม Turnitin (จำนวน 1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร

-----------------------------

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์

08.30-09.00               ลงทะเบียน

09.00-12.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์  

                                  •  การดาวน์โหลดคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การดาวน์โหลด Templates

                                  •  องค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การตั้งค่าและการจัดรูปแบบการพิมพ์

                                     - การตั้งค่าหน้ากระดาษ

                                     - การตั้งค่าระยะไม้บรรทัด และการใช้เครื่องมือ TAB

                                     - การเว้นระยะบรรทัด

                                     - การแทรกหมายเลขหน้า

                                     - การพิมพ์ตารางในรูปแบบต่าง ๆ

                                     - การแทรกรูปภาพในเนื้อหา

                                     - การเขียนรายการอ้างอิง

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์

09.30-10.00               ลงทะเบียน

10.00-12.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิง

                                ในการทำวิทยานิพนธ์

                                •  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)

12.00                      พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัชฌาสัย

13.00-15.00               อบรมฯ (ต่อ)

                                 •  การใช้โปรแกรม EndNote Web (จำนวน 1 ชั่วโมง)

                                 •  การใช้โปรแกรม Turnitin (จำนวน 1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 5)

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051301005

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. CHENGHU CUI

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951804009

ปริญญาโท (แผน ก2)

นายธนกร ปากองวัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

Top