All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

(ครั้งที่ 1)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251102001

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวกัลยาวดี บุรีแก้ว

2

6151108002

ปริญญาโท แผน ก1

นางสาวสุพัตรา คล้ายยา

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Read 7 times
Top