All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

สำนักวิชาเวชาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

6252003251

 นางสาวกมลชนก สุธาสี

2

6252003255

 นายคุณากร เสถียรนพเก้า

3

6252003256

 นางสาวญาณิดา สิกขมาน

4

6252003257

 นางสาวณัชชา จินตนาวสันต์

5

6252003258

 นางสาวณัฐชา ราตรี

6

6252003260

 นางณัฐธินี วิเชียรศรี

7

6252003263

 นางสาวธนารีย์ ศรีสมบัติ

8

6252003264

 นางสาวนภัทร ครองวานิชยกุล

9

6252003265

 นางสาวนวรัตน์ จันทราฤทธิ์

10

6252003270

 นางสาวปองหทัย จันทร์มณี

11

6252003271

 นางพรหทัย กาญจนพาสน์

12

6252003272

 นางสาวพลอยนภัส ชนะนิธิธรรม

13

6252003273

 นางสาวเพชรรัตน์ ชยะกุลขจรพัฒน์

14

6252003274

 นางสาวภคพิชญา สมบูรณ์

15

6252003276

 นางสาววณิชชา โตรักษา

16

6252003277

 นางสาววรกมล ยะตินันท์

17

6252003278

 นางสาวศุภางค์ อหันทริก

18

6252003279

 นายสมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ

19

6252003281

 นางสาวสุนีย์รัตน์ พรพิชญาภัทร

20

6252003282

 นางสาวอภิญญา สีผึ้ง

21

6252003283

 MR.OLIVER DAVID WEN LIANG FOXON

 

 

 

Read 54 times
Top