All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2564

 

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2564

จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคi

     2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

     3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

     4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคอ้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคที่ติดต่ออังพึงรังเกียจ

 

การรับสมัคร

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ BAM กำหนด ได้ที่ www.bam.co.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชั้น 11 อาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2267-1900 ต่อ 2741, 2742

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2564

 

Read 158 times Last modified on วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563 15:30

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top