All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

(ครั้งที่ 4)

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151301002

ปริญญาโท แผน ก1

นายชุติพนธ์ พิมสาร

2

6151301004

ปริญญาโท แผน ก1

นายพงศกร ตะต้องใจ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151108002

ปริญญาโท แผน ก1

นางสาวสุพัตรา คล้ายยา

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

Read 80 times
Top