All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

6151701278

นายเลิศฤทธิ์ อารยะสัจพงษ์

2

6151701292

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา น้อยจันทร์

 

 

Read 95 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top