All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้อง 307/2 อาคาร C1 (C1-307/2)

 

1. รายวิชา   การจัดการการเงินและการบัญชี

2. รายวิชา   นวัตกรรมและการจัดการการดำเนินงาน

3. รายวิชา   การจัดการทางการตลาด

4. รายวิชา   การจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

 

 

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

6251203253

 นายเกรียงไกร แก้วนันทะ

2

6251203254

 นางสาวฉัตรชนก จงพิทักษ์ธรรรม

3

6251203257

 นางสาวฐิตางศุ์ คูสุวรรณ

4

6251203258

 นางสาวปุณยนุช งามนางนาค

5

6251203259

 นางสาวพิชญ์สินี ดวงบาล

6

6251203260

 นายวิทยา ปานแก้ว

7

6251203261

 นายสิทธิกร เจียรพินิจนันท์

8

6251203262

 นายอภิวิชญ์ ศรีสมบัติ

 

 

 

  

Read 253 times
 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top