All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

              ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับหัวข้อวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ ตามกรอบงานวิจัยที่ สวก. กำหนด หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2558-2564) โดยให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 24 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญารับทุน

  • ระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท
  • ระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

 

              ทั้งนี้ ผู้เสนอขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th>>ทุนศึกษา/อบรม>>ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร>>สมัครขอรับทุนผ่านลิงค์ https://epms2020.arda.or.th/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบ และยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัดหรือยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “(สมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)” ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หากสมัครหลังวันดังกล่าวทาง สวก. จะไม่ให้สิทธิ์สมัครขอรับทุน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/personnel_data5.php

Read 60 times

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top