Print this page

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

1

6252003287

นางสาวพชร ธนอังกูร

2

6252003288

นางสาวพรรณิดา สักลอ

3

6252003289

นางสาวสกุณา มิตรยอดวงศ์

4

6252003290

นางสาวอาทิมา วะชังเงิน

  

Read 72 times