All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

            ตามที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (วาระแจ้งเวียน) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนฯ แล้วมีมติเห็นชอบให้มอบทุนสนับสนุนฯ แก่ผู้สมัคร จำนวน 7 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สำนักวิชา

ระดับ

สาขาวิชา

ระยะเวลาการให้ทุนฯ

1

นายภาษกรณ์ ธีรพงศ์ไพศาล

วิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

เคมีประยุกต์ แบบ 1.1

3 ปี

2

นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์มนตรี

วิทยาศาสตร์

ปริญญาเอก

เคมีประยุกต์ แบบ 2.2

5 ปี

3

นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ

วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์ชีวภาพแผน ก2

2 ปี

4

นางสาวพรนัชชา ทิศชอบ

วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์ชีวภาพแผน ก2

2 ปี

5

นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก2

2 ปี

6

นายธีรพงษ์ อุมาสะ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก2

2 ปี

7

นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาโท

เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก1

2 ปี

 

                         ประกาศ ณ วันที่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

Read 124 times Last modified on วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 08:47
Top