All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11


"วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่"


“The New Normal in Research and Innovation ”


ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563


ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน เพื่อการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ระดับชาติครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและนักประดิษฐ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งจะนำมาซึ่งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเจ้าของผลงานวิจัยนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น

 

เช้าชมเว็บไซต์ http://rd.surin.rmuti.ac.th/

 

จัดโดย
ร่วมกับ

 

ติดต่อเพิ่มเติม

 

 

 

Read 76 times
Top