Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 5)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971105503

ปริญญาเอก (แบบ 1.2)

MISS DHANDEVI PEM

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171006004

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นางสาวพัชรินทร์ สัจจญาติ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

Read 45 times Last modified on วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 13:43