All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน

    1.1  เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหรือนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในแผนการศึกษาที่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์

    1.2  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          (1)   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะเนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

          (2)   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

                 **กรณีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ**

          (3)   ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

                   (ก)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

                   (ข)  มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) หรือ Web of Science (ISI) ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2

          (4)   มีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

    2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรที่ขอรับทุน

    2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) หรือ Web of Science (ISI) ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์

    2.3  จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อรวมกับผู้สมัครแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

    2.4  ไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของผู้ได้รับทุนที่กระทำผิดเงื่อนไขของการรับทุน

    2.5  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ต่างประเทศ

 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

    3.1  ผู้สมัครขอรับทุน

          (1)   แบบฟอร์มการขอรับทุนติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

          (2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง

          (3)   สำเนาทะเบียนบ้าน

          (4)   สำเนาปริญญาบัตร

          (5)   ใบแสดงผลการเรียน

          (6)   สำเนาผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามี)

          (7)   ผลงานที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี)

    3.2  อาจารย์ที่ปรึกษา

         (1)   ประวัติส่วนตัว (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

         (2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

         (3)   สำเนาทะเบียนบ้าน (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

         (4)   สำเนาผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

 

4. จำนวนทุนการศึกษา

    4.1  ระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุน

    4.2  ระดับปริญญาเอก จำนวน 10 ทุน

 

5. ผู้มีสิทธิรับทุน

        5.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 และ 2

        5.2  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับทุน

 

6. ระยะเวลาการรับทุน

        6.1  ระดับปริญญาโท จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

        6.2  ระดับปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาโท จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

        6.3  ระดับปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

               **จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนเป็นไปตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร**

 

7. กำหนดการรับสมัคร

นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอรับทุน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศผลการพิจารณา

ภาคการศึกษาต้น

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

สิงหาคม 2563

ภาคการศึกษาปลาย

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

 

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

มกราคม 2564

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร 0-5391-6137-40 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร

 

 

Read 419 times Last modified on วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563 15:12
Top