Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 3)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151804005

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. PRAKASH GHIMIRE

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071501501

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นายวนัส ศรีมหาราช

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

 

Read 82 times Last modified on วันเสาร์, 18 เมษายน 2563 13:22