Print this page

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้ขอบเขตหัวข้อวิจัยของ สทป. ดังนี้

  1. เทคโนโลยียานไร้คนขับ
  2. เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางทหาร
  4. เทคโนโลยีการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
  5. เทคโนโลยีจรวดเพื่อความมั่นคง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เลขที่ 47/433 หมู่ 3 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

Read 127 times