All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 2)

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151203274

ปริญญาโท (แผน ข)

นายเอกอุรุ จุลพันธ์

2

6151203257

ปริญญาโท (แผน ข)

นายคุณานนต์ บุญพุ่มพวง

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151407001

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563

Read 81 times
Top