All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

 

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ ชั้น 25 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์ อโศก กรุงเทพมหานคร

-----------------------------

 

08.30-09.00              ลงทะเบียน

09.00-12.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์

                                  •  การดาวน์โหลดคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การดาวน์โหลด Templates

                                  •  องค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การตั้งค่าและการจัดรูปแบบการพิมพ์

                                      - การตั้งค่าหน้ากระดาษ

                                      - การตั้งค่าระยะไม้บรรทัด และการใช้เครื่องมือ TAB

                                      - การเว้นระยะบรรทัด

                                      - การแทรกหมายเลขหน้า

                                      - การพิมพ์ตารางในรูปแบบต่าง ๆ

                                      - การแทรกรูปภาพในเนื้อหา

                                      - การเขียนรายการอ้างอิง

12.00                     พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัชฌาสัย

13.00-17.00              อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์

                                   - การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)

                                   - การใช้โปรแกรม EndNote Web (จำนวน 1 ชั่วโมง)

                                   - การใช้โปรแกรม Turnitin  (จำนวน 1 ชั่วโมง)

 

 

Read 76 times
Top