All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 กรุงเทพมหานคร

-----------------------------

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์

08.30-09.00               ลงทะเบียน

09.00-12.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์  

                                  •  การดาวน์โหลดคู่มือการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การดาวน์โหลด Templates

                                  •  องค์ประกอบของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                  •  การตั้งค่าและการจัดรูปแบบการพิมพ์

                                     - การตั้งค่าหน้ากระดาษ

                                     - การตั้งค่าระยะไม้บรรทัด และการใช้เครื่องมือ TAB

                                     - การเว้นระยะบรรทัด

                                     - การแทรกหมายเลขหน้า

                                     - การพิมพ์ตารางในรูปแบบต่าง ๆ

                                     - การแทรกรูปภาพในเนื้อหา

                                     - การเขียนรายการอ้างอิง

 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์

09.30-10.00               ลงทะเบียน

10.00-12.00               อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิง

                                ในการทำวิทยานิพนธ์

                                •  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (จำนวน 2 ชั่วโมง)

12.00                      พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัชฌาสัย

13.00-15.00               อบรมฯ (ต่อ)

                                 •  การใช้โปรแกรม EndNote Web (จำนวน 1 ชั่วโมง)

                                 •  การใช้โปรแกรม Turnitin (จำนวน 1 ชั่วโมง)

 

 

 

 

Read 98 times Last modified on วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 11:40
Top