All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 5)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051804001

ปริญญาโท (แผน ก2)

นายณฐกร เพ็งพ่วง

2

5951804009

ปริญญาโท (แผน ก2)

นายธนกร ปากองวัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

Read 102 times
Top