Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 4)

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151203251

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวกานต์ทิตา ดำคำ

2

6151203252

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวนิตยา ดาบจันทร์

3

6151203254

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. AWNG NU LA

4

6151203257

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS NANG HERK LENG PYO

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

 

Read 119 times