All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

           ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษารดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2563

จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75

3. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคอ้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นโรคที่ติดต่ออังพึงรังเกียจ

 

การรับสมัคร

     ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ BAM กำหนด ได้ที่ www.bam.co.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 2741, 2742 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

Read 161 times Last modified on วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 16:59
Top