Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 4)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971102002

ปริญญาเอก (แบบ 1.2)

นายกิติพงศ์ กิติ

2

6071102001

ปริญญาเอก (แบบ 2.2)

นางสาวชุติมา ตันอภิชาตสกุล

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871501501

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นายวชิระ หล่อประดิษฐ์

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971701001

ปริญญาเอก (แบบ 1.1)

นางสาววรรณิศา วิชิต

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951804005

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางรัฐวรรณ กูลวงค์

2

6051804002

ปริญญาโท (แผน ก2)

นายพงศกร หัวนา

3

6051804005

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวอสมาภรณ์ วงค์แพทย์

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

Read 172 times