All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 3)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071102001

ปริญญาเอก (แบบ 2.2)

นางสาวชุติมา ตันอภิชาตสกุล

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051401501

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. ROGER AIME RAHERISON

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871501501

ปริญญาเอก (แบบ 2.1)

นายวชิระ หล่อประดิษฐ์

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051701293

ปริญญาโท (แผน ข)

นางสาวอรนุช ลิ่มขจรเกียรติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

Read 132 times
Top