Print this page

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 3)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051106001

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวลลิดา นางแล

2

5971102001

ปริญญาเอก (แบบ 1.1)

นางสาวพรทิพย์ภา พันธ์คงอดิศักดิ์

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151203253

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวสรามล อารยวุฒิ

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151401003

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS SREYMOM HUN

2

6151401004

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. SAI AUNG MOON

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951804011

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางวรรณิกา ฟูเฟื่อง

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562

 

Read 133 times Last modified on วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562 16:42