Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 1)

 

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951401002

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวกุศลิน บรรดาศักดิ์ไพศาล

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051209008

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS AYE THIDA

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

Read 217 times