Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

(ครั้งที่ 1)

 

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071401501

ปริญญาเอก (แบบ 2.2)

นางสาวอรพรรณ ร่มรื่น

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151203251

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวกานต์ทิตา ดำคำ

2

6151203252

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวนิตยา ดาบจันทร์

3

6151203254

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR. AWNG NU LA

4

6151203255

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS MAR MAR AUNG

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

Read 267 times