Print this page

 

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น 
 

ประกาศรับสมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 สามารถสืบค้นข้อมูลและดาวโหลดแบบฟอร์มประกอบการขอทุนได้ที่ http://www.nrct.go.th โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กำหนดการรับสมัครทุน 

• ประกาศรายละเอียดและหลักเกณฑ์การคัดเลือก และดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอทุน รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมายังกองการต่างประเทศ วช.  ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 แบบฟอร์มในการรับสมัครทุน ดังนี้ 

• แบบนำส่ง 12th HOPE Meeting 

• หนังสืออนุญาตอธิการบดี

• แบบข้อมูลการสมัคร

• ตัวอย่างการเขียนข้อมูล

• Application Form Overseas Applicants

 

กองการต่างประเทศ (กกต.) ชั้น 1 อาคาร วช. 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

196  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทร. 025612445 ต่อ 207, 209 และ 025782285 โทรสาร 025613049

Read 421 times