Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 5)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871102002

ปริญญาเอก (แบบ 1.1)

นายเอกนรินทร์ ปินตาธรรม

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051804007

ปริญญาโท (แผน ก2)

นางสาวชลิตา ชมเชย

2

6151804004

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS KUMARI BANDANA BHATT

3

6151804006

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. SHAMBHU KUMAR SAXENA MAHATO

4

6151804007

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. TANDIN DORJI

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

Read 315 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 19:20