Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 4)

 

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5951006254

ปริญญาโท (แผน ก2)

MS.CHANSOPHEA CHHUM

2

5951006256

ปริญญาโท (แผน ก2)

MS.PALDEN WANGMO

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971106001

ปริญญาเอก (แบบ 1.1)

นางพิไลศิริ ทองสนิท

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051209009

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR.MADONITH CHAMROEUN

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051401001

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR.ARJUN ADHIKARI

2

6051401003

ปริญญาโท (แผน ก2)

MR.PADAM RAJ BHUSAL

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Read 330 times Last modified on วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 17:32