Print this page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

(ครั้งที่ 3)

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ รหัสประจำตัว ระดับการศึกษา ชื่อ-สกุล

1

5851701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นางสาวอภิญญาภรณ์ บุญสากุลธงไชย

2

5951701003

ปริญญาโท (แผน ก1)

นายธนนท์ ปริญญารักษ์

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051209014

ปริญญาโท (แผน ก2)

MISS YU THINZAR AUNG

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6051301501

ปริญญาโท (แผน ก1)

MR. LAWAL IBRAHIM DUTSIN MA FARUK

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

 

 

Read 332 times Last modified on วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2562 17:14