All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

 

 

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ โดยมีคุณลักษณะของโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

     1. โครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้ว  

     2. มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   2.1 การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

   2.2 การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย การพัฒนาการทำหน้าที่ของรัฐสภาและกรรมาธิการ การพัฒนางานและกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ

     3. สนับสนุนกระบวนการทำงานของรัฐสภาเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายและการแสดงบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียน

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย ได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

ได้ที่ www.parliament.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2244-2062 และ 0-2244-2067 ในวันและเวลาราชการ

 

 

Read 335 times Last modified on วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562 14:33

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top