Print this page
 

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดการประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีวิทยานิพนธ์คุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวางโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทรางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

          1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          1.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
          1.3 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์      

รายละเอียดของรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
           ระดับปริญญาเอก   รางวัลละ 10,000 บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร
           ระดับปริญญาโท    รางวัลละ   8,000 บาท   พร้อมโล่และเกียรติบัตร
                  ​
ระยะเวลาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
            
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววศินี  พูลสวัสดิ์ โทร 0-7567-2596  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                        

1. ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
3. เอกสารหลักฐานการสมัครเสนอผลงานเข้ารับรางวัล/สถานที่จัดส่ง ดาวน์โหลด

 

Read 509 times