Print this page
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดำเนินการจัดประชุมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต (Innovative Education and Research for Future Sustainable Development)" ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/5GY7QUx1fdJXe37R9 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65
ดูรายละเอียดการนำเสนอผลงานที่ http://203.131.215.139/tulp-conferences/
 
 
Read 356 times